1. Usporiadateľ Súťaže: 

Usporiadateľom Súťaže (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť Chantall s.r.o. so sídlom Panenská 24 
Bratislava 811 03 
, IČO: 35 818 646 , Číslo registra: oddiel Sro, vložka 24765/B okr. súd Bratislava (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá"). 

Cieľom Súťaže je podpora a propagácia služieb Usporiadateľa za účelom uplatnenia na relevantnom trhu. 

2. Trvanie súťaže: 

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 07. 05. 2018 do 11. 06. 2018. 

3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie: 

každá fyzická osoba s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa pravidiel s výnimkou: zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), osôb, ktoré sú majetkovo alebo personálne /najmä zamestnanci/ prepojené s reklamnými a promotion agentúrami, ktoré vykonávajú činnosti súvisiace so zabezpečením Súťaže vrátane ich osôb v zmysle ust. § 116 Občianskeho zákonníka. 

4. Podmienky Súťaže: 

Do žrebovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý je v dobe trvania súťaže sledovateľom chantall.sk na Instagrame a pod súťažný post uverejní komentár. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť len jednou odpoveďou. Usporiadateľ vyžrebuje jedného víťaza. 

Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom. 

Účastník Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlas so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže. 

5. Žrebovanie: 

Výhercu bude s oznámením o výhre kontaktovať zamestnanec Chantall s.r.o. alebo poverený zástupca v priebehu 14 pracovných dní od termínu žrebovania. 

 Výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom postu na Instagram profile ,v ktorom bude označený užívateľským menom, s ktorým sa zapojil do Súťaže. 

 Usporiadateľ má právo vyradiť Účastníka Súťaže v prípade podozrenia z porušenia pravidiel Súťaže alebo použitia neregulárnych postupov. 

6. Výhra: 

Usporiadateľ v Súťaži odovzdáva nasledovnú výhru: 

1xčervené šaty 

V prípade, že Výhra o ktorú ide v súťaži (ďalej len "červené šaty") nie je k dospozícií , usporiadateľ si vyhradzuje možnosť výhercovi ponúknuť iný produkt.  

7. Oznámenie výhry: 

Výherca bude kontaktovaný a oboznámený o spôsobe odovzdania výhry prostredníctvom komentára na víťazný post. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový Výherca. 

 Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené alebo nie. Ceny nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru ceny. 

Ak Výherca neprejaví súhlas s nadobudnutím výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas, resp. nesplní inú podmienku podľa týchto pravidiel, výhru získava novovyžrebovaný náhradník. 

8. Osobné údaje: 

Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Instagram, na ktorej sa Účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa.  Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu. Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje (meno, priezvisko, fotografia) môžu byť použité primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii usporiadateľa a uchovávané počas doby konania a vyhodnotenia súťaže. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu. ťažiaci má práva podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.  Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v súťaži usporiadateľovi súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok aobrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojeníms inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník Súťaže udeľuje Usporiadateľovi tento , súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. 

9. Dane: 

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 

Výherca nemá právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou. 

10. Osobitné ustanovenia: 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok Súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). 

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Na Výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na stránke súťaží. 

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. 


Scroll To Top